Địa điểm tổ chức

Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Sài Gòn (SECC)
799 Nguyễn Văn Linh - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Lưu trú